Energopro, een nieuw project in het Meetjesland

Dit is het verslag van een eerste samenkomst met belanghebbenden, rond een nieuw project in het Meetjesland. Enkele extra paragrafen door mezelf, schuingedrukt.

Energopro staat voor Energie voor een goed product. Burgers investeren via hun cooperatie in lokale projecten van hernieuwbare energie (bijv. zonnepanelen). Voor lokale boeren is het gunstig om de investeringen door de coöperatie te laten financieren. De winst wordt voor een deel uitgekeerd aan de coöperanten in de vorm van aankoopbonnen waarmee ze ‘goede’ producten kunnen kopen. Op die manier worden consumenten uitgenodigd lokale producenten te versterken.

Een voorbeeld van een goed product is biologisch geteeld voedsel. De boeren die deze producten op de markt brengen, hebben een verbinding met hun grond, hun omgeving en zijn gericht op contact met hun klanten waarmee zij lokaal zo nauw als mogelijk willen samenwerken.
Energopro, opgezet door Geert Sturtewagen en Lieven Herie, is gestart met een pilootproject in het Meetjesland in samenwerking met vijf bioboeren. In dit pilootproject wil men met elkaar leren wat er nodig is om dergelijke vormen van lokale cocreatie tot een succes te maken.

Omdat het betrekken van vele belanghebbenden in een co-creatie geen simpel proces is, werd ik door Geert uitgenodigd om de proceskant van dit project mee te ondersteunen en er de principes en patronen van Art of Hosting mee in te brengen. Allereerst had ik hem al aangeraden om langzaam maar zeker de kerngroep uit te breiden die het hele verdere project kan dragen. Dit is een patroon vanuit het Vijfde Organisatieparadigma. (Hier een video, in het Engels die er meer over vertelt.) Samen hadden we beslist om de eerste cirkel van belanghebbenden al vlug uit te nodigen, om betrokkenheid voor het project te creëren en om te kunnen aanvoelen in welke richting het project zich zou kunnen ontwikkelen.

De Open Space
Deze eerste bijeenkomst werd georganiseerd enerzijds om belangstellenden te informeren over wat Energopro inhoudt en anderzijds te bekijken wat iedereen nodig heeft om dit project tot het zijne te maken. Hoe en waar kan iedereen zijn passie en competentie inbrengen?

17 mensen uit organisaties zoals Natuurpunt, Transitiedorpen en Voedselteams waren aanwezig, maar ook mensen uit het bedrijfsleven en landbouw gaven present.

In een Open Space (voluit Open Space Technologie) kan iedereen onderwerpen die hij/zij wil bespreken inbrengen. Mensen die geïnteresseerd zijn om hierover mee te praten, sluiten zich hierbij aan. Volgende onderwerpen werden voorgesteld en in 2 ronden van ongeveer drie kwartier op vier verschillende plaatsen met elkaar besproken.

Ronde 1:
Mix voedsel+ energie
Info Project – Rol Voedselteam
Vertrouwen en zekerheid voor buitenstaanders bieden
Hoe en via welke kanalen mensen bereiken die ook warm lopen voor zulke projecten?
Ronde 2:
Kiss (keep it simple stupid)
Structuur? – Ketting klein tussen producent en consument
Farmers Corner – CSA (Community Supported Agriculture)
Auto-Nomie van ons Project
Hoe leg je je project gebald, krachtig en in zijn essentie voor aan de buitenwereld om enthusiasme op te wekken?
A500: hoe 500 aandelen verkopen?

De afspraken in een open space – een zelf-organiserend systeem – worden als volgt uitgebeeld of verwoord:

Er zijn vier mogelijke rollen die je kan opnemen: je kan initiatief nemen tot een gesprek en je kan deelnemer zijn. Je kan ook ‘vlinder’ zijn – je eigen ritme volgen en misschien bij de koffie een belangrijk gesprek hebben. ‘Hommels’ brengen ideeën van de ene groep over naar de andere.
De wet van de twee voeten zegt dat je niet blijft als je niets kan bijdragen of leren in een groep.

Het groepswerk
Vragen over hoe het project in elkaar zit en hoe de mix tussen voedsel en energie tot stand kwam, werden in twee groepen uitgediept.

Een kwetsbaar punt van landbouw is o.a. de hoge energie-input. De lange termijnvisie vertrekt vanuit samenwerking en die verlaagt ook de kwetsbaarheid van de individuele boer. Het is noodzakelijk om het distributieluik aan te pakken en op te lossen zowel voor een goede werking van Energopro als voor lokale landbouw in zijn geheel (cfr. samenwerking met voedselteams)

De twee andere thema’s uit de eerste ronde werden samengebracht tot een nieuw thema: verbinding tussen boer en buur. Autonomie van de groep tov de structuren die “boven ons staan” stond hier centraal. Verbinding tussen lokale boer en lokale klant vraagt communicatie en vertrouwen. Deze communicatie moet concreet en geloofwaardig zijn. Het vraagt ook om een wederzijdse zorg voor elkaar. Consumenten dragen zorg voor wat boeren doen, boeren dragen zorg voor milieu en gezond voedsel. Het is noodzakelijk dat geld veilig en duurzaam geïnvesteerd wordt. Er werd vastgesteld dat er een mooie verbinding was in de groep en de wens werd uitgedrukt om deze verbinding uit te breiden naar vele warme mensen.

In de tweede ronde werd dieper ingegaan op de concrete uitwerking.

In de groep Kiss and Ride werd dieper ingegaan op hoe de korte keten (rechtstreekse verbinding tusseen boer en klant) structuur kan krijgen via Energopro en hoe dit op een eenvoudige en simpele manier kan gebeuren (volgens het kissprincipe: Keep It Simple Stupid).

Samenwerking tussen boeren leidt tot werken op grotere schaal en completer aanbod. Binnen deze samenwerking ontstaat ook overdracht tussen jonge en ervaren boeren. Voedselteams heeft een waslijst van mensen die willen aansluiten maar krijgt distributie niet voldoende georganiseerd met de beperkte middelen die er zijn.

Voedsel en energie samenbrengen kan een meerwaarde bieden omdat het een nieuw perspectief ingebrengt in dit verhaal. Ondernemers uit beide sectoren kunnen elkaar gaan inspireren. Electrische mobiliteit (voor de distributie), die het overschot aan energie op de boerderijen zinvol kan gebruiken, kan een bijdrage leveren aan het CO2-neutraal maken van het transportluik.

Het is voor ons belangrijk dat het over echte boeren gaat; boeren met een verhaal, met verbinding met de aarde en zo dicht mogelijk bij de consument. Boeren met thuisverkoop nu zouden kunnen evolueren naar gewone winkels zonder die verbinding met de aarde. Dat is niet gewenst door de overheid (cfr. subsidieregeling) en ook niet in dit project.

In een tweede groep werden de verschillende aspecten van CSA, Farmers Corner, boerenmarkten dieper uitgespit. Hier kwam het idee van de biomobiel (cfr. de pizzamobiel) naar voor. Hierin werken verschillende boeren samen, eventueel met een soort marktkramer, om ieders producten aan te bieden. Door de mobiliteit zijn meer mensen en meerdere plaatsen bereikbaar. Aankopen kunnen met de aankoopbonnen gebeuren. De energie voor de Biomobiel kan getankt worden op de plaatsen waar hernieuwbare energie geproduceerd wordt.

De eindronde en conclusies
In de eindronde werd alles samengebracht en gedeeld. Daar bleek dat er voldoende energie aanwezig was om
• enerzijds het concept van de biomobiel uit te werken naar haalbaarheid (Krist Hamerlinck) en ook
• de andere aspecten ivm distributie te bekijken (ondernemersnetwerk, samenwerking met voedselteams). Dit zal door Wannes Wylin en Geert opgenomen worden.

Op het einde werd nog opgemerkt dat het project A500 niet was besproken. A 500 gaat over: Hoe verkopen we 500 aandelen? Dit gaat over zoveel mogelijk mensen inspireren, betrekken en uitnodigen om te participeren om dit project echt waar te maken.

De overtuiging leefde sterk dat dit enkel kan als het distributieluik geregeld is. Anderzijds is het zo dat als veel mensen deelnemen het distributieprobleem wellicht vanzelf oplost. Maw een oefening om niet in kip of ei-denken te vervallen. Er sporen verschillende treinen in een zelfde richting en die kunnen elkaar versterken. Meteen een uitnodiging om nog meer creativiteit in te zetten.

En nu verder…
De kerngroep van dit project wordt momenteel gevormd door Geert Sturtewagen en Lieven Herie, die regelmatig samenkomen met de boeren (Dirk Mouton, Soina en Carlos Noe, Jan Degrande, Chris Claes). Zij zullen de deeltrajecten verder opvolgen (verder overleg met boeren, haalbaarheid van Biomobiel, contacten met andere ondernemers, samenwerking met Voedselteams) en ook contacten leggen om de kerngroep verder uit te breiden.

Verslag en foto’s door Geert Sturtewagen – initiatiefnemer (0476/329150) en Ria Baeck – procesbegeleiding (vitis-tct).

Ik vind het altijd boeiend om naar het geheel te luisteren, de rode draad te ontdekken en het patroon te zien. Vanuit mijn krabbelnota’s van het moment zelf heb ik onderstaande tekening gecreeerd.

Meer detailfoto’s hier.

Leer- en ervaringsdag Spiral Dynamics: uitnodiging

De kerngroep van Levend Vlaanderen biedt opnieuw een Leer- en Ervaringsdag aan! Deze keer rond het model van Spiral Dynamics.
Vrijdag 17 februari 2012 (9.30u – 17u)
De Oude Abdij Kortenberg

Een bevrijdende visie op de evolutie van mens en maatschappij.
Een praktische taal voor het omgaan met verschillende waardesystemen.
Een basismodel voor het werken aan transitie.

Op deze leerdag maak je actief kennis met Spiral Dynamics, een theorie over de drijvende krachten in de ontwikkeling van mensen, organisaties en samenlevingen. Je (her)ontdekt het model zowel vanuit theorie als vanuit je eigen ervaring en leefwereld. Zoals elke leerdag van Levend Vlaanderen / Art of Hosting wordt dit ook weer een inspirerend netwerkmoment. Lees meer over Spiral Dynamics hieronder.

Programma
– Korte Presentatie van het model
– Mini-workshops: interactieve ontdekkingsreis doorheen de verschillende waardesystemen in kleinere groepen
– Pro Action Café: Spiral Dynamics toegepast op jouw persoonlijke vragen, projecten en plannen
– Synthese: samen kijken naar het nieuwe paradigma
Begeleiding door een team van Levend Vlaanderen met Rik Verschueren, Ria Baeck, Alain Van Echelpoel en Ivo Bols

Voor wie?
+ Voor wie meer wil weten over hoe individuen, groepen, organisaties en samenlevingen ontwikkelen.
+ Voor wie actief begaan is met de hedendaagse uitdagingen voor mens en maatschappij, zoals: ondernemers, beleidsmakers, opiniemakers, HR-experten, maatschappelijk werkers, vrijwilligers in diverse bewegingen, geëngageerden en begeleiders in verander- en transitieprocessen, leraren, pedagogen, interculturele communicatoren, …
+ Voor iedereen die gewoon zichzelf beter wil begrijpen.
Voorkennis is niet vereist.

Wanneer: Vrijdag 17 februari 2012, 9u30 – 17u
Welkom vanaf 9u30 – Aanvang: 10u stipt.

Waar: De Oude Abdij – Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg
Openbaar vervoer: Station Kortenberg – De Lijn ‘Kortenberg Rijkswacht’ op wandelafstand.
Wagen: E40 afrit Sterrebeek – E314 afrit Winksele

Prijs
Basisprijs:
120€ / incl. btw: 145,20 €
BasisprijsPlus: 180€ / incl. btw: 217,80 € De basisprijs vergoedt de voorbereidingstijd van de begeleiders niet. Dankzij de BasisprijsPlus draag je hieraan bij en bouw je ook mee aan een fonds voor mensen die willen deelnemen, maar het geld nu niet ter beschikking hebben.
BasisprijsMin: neem contact op met één van de organisatoren indien de basisprijs je zou beletten om deel te nemen.

Inschrijven Schrijf je online in.

In het vorige blog bericht vind je meer informatie over het Spiral Dynamics model.

Leer- en ervaringsdag Dynamische Spiraal – achtergrond

De kerngroep van Levend Vlaanderen biedt opnieuw een Leer- en Ervaringsdag aan! Deze keer rond het model van Spiral Dynamics. Hieronder wat meer informatie over dit model. (uitnodiging hier)

Vrijdag 17 februari 2012 (9.30u – 17u)
De Oude Abdij Kortenberg

Op deze leerdag kan je actief kennis maken met ‘Spiral Dynamics’, een theorie of model over de drijvende krachten in de ontwikkeling van mensen, organisaties en samenlevingen.

Spiral Dynamics beschrijft hoe waardensystemen zich in personen, organisaties en samenlevingen ontwikkelen en evolueren naarmate de levensomstandigheden veranderen.
In de evolutie van deze waardensystemen kan men een slingerbeweging zien tussen een ‘ik-gerichtheid’ en een ‘wij-gerichtheid’. Zodoende ontstaat het beeld van evolutie in een ‘dynamische spiraal’. In de tweede reeks blijkt de spiraal zich te herhalen, maar dan op een niveau waar zowel de individuele als de collectieve gerichtheid van mensen, organisaties en samenlevingen een fundamenteel egoïstische gerichtheid gaan overstijgen.

Met ‘Spiral Dynamics’ wordt het mogelijk om schijnbaar tegenstrijdige waarden en handelwijzen te benaderen als deel van een groter geheel.
Je stapt uit ‘de strijd om waarden’. Je leert de ander in zijn eigen waarden te herkennen en waarderen. Je ontwikkelt de kunst om een beroep te doen op de gezonde aspecten van elk waardesysteem.

Ben je een voortrekker in het werken met mensen en organisaties, dan kan Spiral Dynamics je een hart onder de riem steken en zelfs als een kompas dienen in deze woelige tijden. Het beschrijft immers ook een evolutie waarbij een steeds complexere wereld de transitie oproept naar een nieuwe reeks van waardensystemen die de verschillende waarden volwaardig integreert. 2012 op een andere manier bekeken!

De ‘kleurige’ Spiral Dynamics-taal is een handig instrument om mekaar voortdurend bij te staan in het ontdekken van eigen vooroordelen en eigen groeipunten met betrekking tot specifieke waardensystemen. Het helpt bij het zoeken naar de gepaste benadering van mensen met hun eigen waardensysteem.
(Een voorbeeld: op welke manier breng ik het duurzaamheidsverhaal aan de man in de taal van verschillende waardesystemen?)

Tot slot: Spiral Dynamics is niet ‘zaligmakend’, maar het kan je wel helpen om mededogen en verdraagzaamheid actief en met onderscheidingsvermogen te gaan inzetten!

Let wel, dit is geen gecertifieerde Spiral Dynamics-training!