Over…

Levend Vlaanderen

Dit document groeit in diepte en duidelijkheid naarmate we onze leerpunten van elke samenkomst er in verwerken. Het is dus de vrucht van verschillende gesprekken, gestart oktober ’09 tot op heden. Het is zowel een neerslag als een werkdocument.

Context:
Onze missie, visie en werking past binnen een breder veranderings- en evolutieproces in Vlaanderen. Ons doel is de Vlaamse grond vruchtbaar te maken voor het ontstaan en bevorderen van ‘het nieuwe paradigma’ – zoals wij dat verstaan: We willen initiatieven laten ontstaan en ondersteunen die onze samenleving leiden naar meer veerkracht, meer authenticiteit, meer actief burgerschap, meer co-creatie én met winst op alle fronten.

We zien actieonderzoek en Art of Hosting als essentiële sociale methodieken hierin. Naast deze twee methodieken zelf toe te passen, planten we soms zelf ook zaadjes, het organiseren van een Art of Hosting training of aanverwante initiatieven, de verderzetting van Café Verwondering en mogelijks een nieuw leiderschaps-actieonderzoek-traject maken deel hiervan uit. Dit totale geheel aan projecten, én vooral de manier waarop we hierin werken, noemen we Levend Vlaanderen.

Diversiteit in de kerngroep:
We komen ieder vanuit onze eigen context in dit samenwerkingsverband:
–       Erik Mathijs– als onderzoeker en verbinder binnen Vlaanderen – vanuit de universiteit en zijn binding met vele veranderprojecten binnen Vlaanderen
–       Ivo Bols– als ondernemer – vanuit zijn ondernemingen en zijn zelf opgebouwde ervaring met organisch management
–       Julie Arts – als vernieuwer en creatieveling – vanuit nationale en internationale contacten rond nieuwe organisatie principes en vormen
–       Ria Baeck – als initiator, host en verbinder met internationale context – vanuit haar visie en drager van het potentieel van een Levend Vlaanderen
– Stien Michiels – als stille vrouwelijke kracht – steeds dichter bij zichzelf
– Rik Verschueren – als buitenman, sjamaan – verbinding met de grond en het grotere geheel van het universum
– Dirk Sturtewagen – als bezieler van de stilte in Vlaanderen – vanuit een diepe ervaring van het innerlijk geheel
– Alain Van Echelpoel – als zoeker naar de nieuwe economie – vanuit eigen ervaring als bedrijfleider en passie voor het grotere geheel

Wij vormen nu het kernteam Levend Vlaanderen. Wij verbinden ons tot regelmatige samenkomsten waar we met ons hele zelf én onze gezamenlijke doelstelling aanwezig zijn.

Deze organisatievorm is gerelateerd aan het Vijfde Paradigma van Art of Hosting. Eerst is er de cirkel of kerngroep waar ‘de zieleroep’ gehoord wordt. Van daaruit ontstaan er ‘driehoekjes’ van actie, waar telkens iemand van de kerngroep het eigenaarschap (of projectmanagement) op zich neemt.  Ook anderen van de kerngroep kunnen betrokken zijn in deze deelprojecten, én zeker ook mensen van buitenaf.

Onze onderzoeksvraag:
Grote leidraad doorheen alles wat we doen is onze onderzoeksvraag:
Hoe kunnen we in Vlaanderen – op maatschappelijke schaal – katalysator zijn voor systemische transformatie (social change), zodat uiteindelijk elke Vlaming, de Vlaamse grond en de hele Vlaamse maatschappij er wel bij vaart?

Wat staat er in Vlaanderen eigenlijk op het spel?
Zitten de meesten van ons niet nog steeds in een bevoorrechte situatie? Zonder werkelijke zorgen? Raakt de crisis ons (middenklasse) vel?
Zien we de armoede die steeds verder om zich heen grijpt en richting 10% gaat? Zien we de werkloosheid die met 60.000 mensen/gezinnen gaat toenemen in 2010, bovenop de 220.000 die er al zijn?
Leven we niet in een collectieve trance? Is het niet hoog tijd om te ontwaken en opnieuw de weg in te slaan naar een werkelijk samen-leven?

Wij verstaan systemisch als competentie en aandacht voor vier terreinen tegelijkertijd:

1) Persoonlijk engagement en radicale participatie; als niet ons hele wezen betrokken is, is er iets uit verbinding en is het niet authentiek. We kunnen niet katalysator zijn als we het niet zelf belichamen. Hosting in je eigen buurt: diepste verlangen en grootste nachtmerrie?

2) Essentieel is dat ons project, en alles wat er uit voort vloeit, gedragen wordt door kameraadschap en vriendschap, – de verbinding tussen ieders authentieke zijn. We moeten totaal op mekaar kunnen rekenen, zeker als er ‘iets op het spel staat’!

3) Bewust zijn van de beperkingen en gangbaarheden in het huidig Westers maatschappijmodel. Ons democratisch/kapitalisch model resulteert in steeds meer armoede en werkloosheid; ook hier in Vlaanderen! En wat is de impact van dit gangbare model op ons huidig denken; waar en hoe worden we zelf beperkt om katalysator op maatschappelijke Vlaamse schaal te zijn, te bedenken en te ‘hosten’?

4) Bewust van de subtiele waarnemingen: Zitten we in een vloeiende conversatie? Zijn we bezig met de kern van de zaak? Heeft deze plek/stad een goede energie of niet?

In andere woorden: we gaan uit van de veronderstelling dat verandering gebeurt in alle kwadranten (Wilber) tegelijk. Onze ingangspoort is echter individueel intern (persoonlijke ontwikkeling) en extern (persoonlijk gedrag), en collectief intern (cultuur). Deze drie ingangspoorten zullen maken dat er verandering zal optreden in de structuren (collectief extern).

– We hebben zelf enkel een aanvoelen van hoe nieuwe collectieve structuren er zouden kunnen uitzien maar zullen onze eigen organisatie gebruiken om hiermee te experimenteren en ervan te leren. Voorlopig gebruiken we het Vijfde Organisatie Paradigma – patroon beschreven door de Art of Hosting gemeenschap – als onze leidraad.

– De competenties tot actieonderzoek en het opzetten en begeleiden van betekenisvolle gesprekken (Art of Hosting) zien we als een belangrijke hefbomen in het bereiken van onze visie én als de manier waarop we constant werken in de kerngroep en de verschillende actie-driehoeken die zullen ontstaan.

– Aangezien we verandering op maatschappelijke schaal willen bereiken, richten we ons naar alle sectoren van de samenleving, zowel ondernemers, sociale sector, politiek, individuen en organisaties.

– Het Wat en het Hoe van wat we doen, is altijd verbonden; we kunnen het niet uit elkaar halen. Beiden moeten expliciet een reflectie zijn van kameraadschap en samen-leven en mekaar ondersteunen. Dit betekent dat de verbinding maken en behouden tussen de leden van een team, en de teams onderling, essentieel is voor het welslagen van hun opdracht.

– We zijn niet bezig met ‘het helen van de spiraal’, zoals wordt gezegd in Spiral Dynamics termen. Dus we richten ons niet op het uitbannen van honger, of op duurzaamheid of… we zijn gericht op het ontdekken en verspreiden van nieuwe competenties en kaders die zo veel mogelijk projecten kunnen ondersteunen; we engageren ons fundamenteel in het vorm geven van het nieuwe paradigma.

Onze missie:
INTERN:
– Een levend systeem wordt slimmer – en wordt bewust van zijn eigen eigenheid – als het terugkoppelt naar zichzelf. Dit is wat we heel vaak doen voor anderen, door een World Café of OST te organiseren.
Onze maandelijkse samenkomsten hebben net dit als functie voor onszelf als kerngroep. Door onze verhalen te delen, linken we ze weer aan mekaar EN zien we weer het grotere plaatje waarin we samen bezig zijn.

– Ook: “’t is hier dat we de wereld stilzetten”. We werken steeds met de cirkel praktijk, gebruiken een spreekvoorwerp, brengen alles in wat aanwezig is.
o Delen van wat je leert voor jezelf, en van wat we gezamenlijk leren; ook moeilijkheden en struikelblokken
o Delen van het proces dat zich ontvouwt
o Delen van de intentie
o Delen van het grotere beeld

Een verdere stap zou kunnen zijn meer van ons leren en ons proces van ontwikkeling te publiceren op onze gezamenlijke blog. Ja, maar… we botsen op de vooronderstelling in onszelf dat projecten/dingen moeten ‘af’ zijn vooraleer we erover schrijven. Neen dus. Facebook is er om te delen waar je mee bezig bent, niet alleen wat er af is. Zal dat lukken?

NAAR BUITEN TOE:
Bij de start van 2010, beseften we dat we onze inspanningen niet wilden versnipperen en hebben we onze focus gelegd op een aanbod rond Art of Hosting . De Open Leerdagen (juli en oktober 2010) zouden op zichzelf een katalysator moeten zijn voor beweging, voor actie, voor transitie. In ieder geval waren ze geslaagd wat betreft deelname en enthousiasme. Er zijn ook verbindingen gelegd die nog steeds vruchtbaar zijn.
Begin 2011 hebben we mee onze schouders gezet onder het initiatief Transitie Open Space dat doorging begin juli op Kasteel Nieuwenhoven. Ook hier werden waardevolle verbindingen gelegd en nieuwe initiatieven zagen het licht.
Voor het prille begin van 2012 is een leer- en ervaringsdag gepland rond het materiaal van Spiral Dynamics.

Het stuk actieonderzoek krijgt gestalte in regelmatige reflecties, mogelijks in de vorm van berichten op de gezamenlijke blog. Deze kan ook onze projecten meer zichtbaarheid geven; alsook alle mogelijke Vlaamse projecten waar hosting wordt gebruikt.

PRIJSBELEID

Concreet komt de vraag aan bod: Wat is een ‘juiste’ prijs/prijzen voor de activiteiten die we organiseren?
Hoe bereiken we dat niet alleen de middenklasse deelneemt, maar iedereen die wil; bijv. mensen uit het Transitienetwerk? Moeten we ons eerst ‘conformeren’ aan het huidige systeem om gebruik te kunnen maken van subsidies? Moeten we sponsors zoeken in het bedrijfsleven? Wat zegt deze vraag over de spanning tussen het gangbare systeem en wat we werkelijk willen co-creëren?

We willen een diversiteit aanbieden in prijzen om de diversiteit van deelnemers tegemoet te komen.  We zien dit punt vooral als een spanningsveld tussen ‘wat het kost’, wat het waard is voor mensen, en wat mensen kunnen betalen. Het is ook een spanningsveld tussen iets aanbieden in het culturele veld (training, leren, reflectie) dat traditioneel wordt gesubsidieerd – maar wij niet omdat we iets brengen buiten het huidige paradigma – en economische principes die we toepassen op het culturele; wat niet juist is in zichzelf. Momenteel kiezen we er voor hier rond meer expliciet te zijn, zowel in uitnodigingen als in onze activiteiten. In feite geven we ons principe van vriendschap en samen-leven hiermee mee vorm.

Prijzen worden aangeboden in 3 lagen:
Een basisprijs die de minimale kosten dekt, duidelijk aangegeven welke deze zijn.
Een prijsPlus die bijdraagt aan een ruimere vergoeding voor de medewerkers en bijdraagt aan mensen die minder kunnen betalen.
Een prijsMin die enkel de prijs voor verblijf in rekening neemt. Principe blijft: betaal wat je kan en een beetje meer.

BESCHRIJVING NIEUWE PARADIGMA

Constant gezamenlijk Leren
Voor het gezamenlijke hebben we nood aan de competenties en technologieën van Art of Hosting. Voor het constante leren hebben we nood aan de constante reflectie van actie onderzoek. Beiden versterken mekaar en vullen mekaar aan.

Het concept ‘nieuwe paradigma’ wordt dezer dagen veel gebruikt. We willen duidelijk onderscheiden wat we hiermee wel en niet bedoelen. (hier in het kort)
Van Groei over Duurzaamheid naar Alles floreert
Niet een overvloed in goederen maar een overvloed in levendigheid en natuurlijke kwaliteit.

Van Winst over Geluk & Meerwaarde naar Zielsvervulling/bestemming
Nodig: mededogen, aanvaarden, ondersteunen

Van Concurrentie over Samenwerking naar Actieve Co-creatie
Een actief op zoek gaan naar de nieuwe vormen van organisatie en hoe dingen te doen; dit veronderstelt veerkracht en aanpassingsvermogen

Van Markt over Gemeenschap naar 4-dubbele Win of Win in het kwadraat of Zorg voor het Geheel
Zorg voor mezelf
zorg voor de ander
Zorg voor de gemeenschap – familie – parochie – buurt –
Zorg voor het grotere geheel (aarde en kosmos): ook energetisch

Onze interne werkingsprincipes

Alle deelprojecten zijn om te leren en kennis op te bouwen; ook de werking van het kernteam zelf.

Het geleerde moet beschikbaar en verspreid worden doorheen heel Vlaanderen; minimaal moeten deelprojecten elkaar bevruchten. (= verspreiding binnen Levend Vlaanderen als geheel).

We streven naar een minimale, optimale structuur die organische groei mogelijk maakt én bevordert.

We gebruiken wat goed is uit het gangbare systeem.
Concreet betekent dit dat zowel het kernteam als de deelprojecten geleid worden door een project manager.

Van compromis naar cocreatie

Er is een wederzijdse afhankelijkheid en verbondenheid van individu en collectief, van vorm en inhoud, van mannelijk en vrouwelijk, van alle zogenaamde paradoxen en tegenstellingen… en we streven ernaar om ze te overstijgen.

Aangezien onze visie groots is – verandering op maatschappelijke schaal – is het nodig om alles wat we doen professioneel aan te pakken. We willen strategie toevoegen aan het informele en organische, maar we willen geen compromis op onze essentie, waarden en principes. We willen af van zoeken naar een compromis, als dat betekent dat we de groots gemene deler moeten vinden; die meestal klein is! We streven naar een werkelijke cocreatie, naar het kleinst gemeen veelvoud, dat veel groter is dan de som meestal! Strategie toevoegen aan onze idealen mag ze niet minder mooi maken!

In verbinding zijn en blijven is cruciaal

Om te komen tot cocreatie is een wezenlijke verbinding nodig tussen de partners anders lijken we niet voorbij de paradoxen en zogenaamde tegenstellingen te kunnen gaan. Tijd én ruimte om die verbinding tot stand te brengen is cruciaal. We leren dat elke storing een zaadje bevat dat bijdraagt om meer tot heelheid en wezenlijke cocreatie te komen; het verdient daarom ook aandacht om deze bijdrage te ontdekken.

In het overstijgen van het verschil tussen ondernemers en sociale sector betekent ‘in verbinding’ dat we voldoende aandacht moeten hebben voor het ‘vertalen’ van mekaars taal, zodat een wederzijds begrip en verbinding ook mogelijk wordt.

Waarde-uitwisseling kan ook anders dan met geld alleen
Het is duidelijk dat geld verdienen niet op de eerste plaats komt voor ons. We willen eerst en vooral leren rond maatschappelijke verandering en dan het geleerde en onze ervaring zo vlug en zo goed mogelijk overdragen op vele anderen zodat het zich kan verspreiden doorheen de Vlaamse samenleving. We zijn echter niet vies van geld en willen graag een redelijke vergoeding voor al onze inspanningen om dit waar te maken. Als er economische resultaten komen uit wat wij doen en aanbieden, dan moet daarvoor de gepaste prijs betaald worden.

We zijn ons bewust van de driegeleding in de maatschappij en dat de culturele sector – in zijn ruimste betekenis – niet op dezelfde manier geld kan genereren als de economische sector. Hiermee willen we rekening houden in onze prijszetting. Misschien hebben we de plicht om te zorgen dat mensen uit de economische sector bijdragen leveren aan de culturele sector?

Daarnaast volgen we ook de ontwikkelingen rond nieuwe en aanvullende geldsystemen; mogelijks stappen we mee in een concreet experiment hier rond..

Ons persoonlijk leerproces en onze passie is de basis voor onze werking

Onze passie is verschillend van onze huidige competenties. Wat we al goed kunnen – en vaak veel doen – draagt niet meer de uitdaging van leren en ontwikkeling. Daarom laten we ons drijven door onze passie, onze interesse en de volgende stap in onze ontwikkeling tot volledig mens-zijn en onze zielsbestemming.

KERNTEAM en HUIDIGE DEELPROJECTEN (actie-driehoeken genoemd in het Vijfde Organisatie Paradigma)

Kernteam
Eigenaar/projectleider: Ria Baeck
Deelnemers kernteam: Ivo Bols, Erik Mathijs, Julie Arts
Andere teamleden: Rik Verschueren, Stien Michiels, Dirk Sturtewagen, Alain Van Echelpoel
–       Ria maakt geen gewone verslagen, maar vult ons document aan naargelang de punten die naar voor komen in onze gesprekken. Dit is altijd open voor verbetering en aanvulling.

Leer- en ervaringsdag Spiral Dynamics, 17 februari 2012
Eigenaar/projectleider: Rik Verschueren
Deelnemers kernteam: Ivo Bols, Alain Van Echelpoel, Ria Baeck, Dirk Sturtewagen
Andere deelnemers:

Transitiefestival Open Space – kasteel Nieuwenhoven, juli 2011: samenwerkingsverband
Dragen van het geheel, overzicht hosting: Ria Baeck
Hosting en Experiment Locale Economie: Rik Verschueren en Alain Van Echelpoel
Hosting: Ivo Bols, Julie Arts

AoH project: Open Leerdag oktober ’10, thema Transitie
Eigenaar/projectleider: Ria Baeck
Deelnemers kernteam: Ivo Bols, Erik Mathijs, Julie Arts
Andere deelnemers: Rik Verschueren

AoH project: Open Leerdag juni ’10 thema Participatie
Eigenaar/projectleider: Ria Baeck
Deelnemers kernteam: Ivo Bols, Erik Mathijs, Julie Arts
Andere deelnemers: Dirk Sturtewagen, Stien Michiels

ActiO
Eigenaar/projectleider: onduidelijk – geen activiteit momenteel
Deelnemers kernteam: Ria Baeck, Julie Arts, Erik Mathijs
Mogelijke andere deelnemers:

Café Verwondering
Eigenaar/projectleider: Ivo Bols
Deelnemers kernteam: Stien Michiels, Ria Baeck
Mogelijke andere deelnemers:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *